Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

«Τον νυμφώνα σου βλέπω…»

Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,

ίνα εισέλθω εν αυτώ˙

λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής,

φωτοδότα, και σώσον με.

Δεν υπάρχουν σχόλια: